Waar rijden als er een fietspad is?

a) snelheidslimiet tot en met 50 km/u 

 • Je mag kiezen: op de rijbaan óf op het fietspad.
 • Bijvoorbeeld in de bebouwde kom.
 • Kies je voor het fietspad, pas dan zeker je snelheid aan, aan de andere fietsers of weggebruikers. Breng ze nooit in gevaar.
 • Met een speedpedelec mag je nooit sneller dan 45 km/u rijden.
 • Op plaatsen waar de snelheidslimiet lager dan 45 km/u is, ben je verplicht om je aan die limiet op de borden te houden, bv. in een zone 30.

b) snelheidslimiet hoger dan 50 km/u 

 • Verplicht op het fietspad.
 • Bijvoorbeeld buiten de bebouwde kom.
 • Je moet je snelheid aanpassen aan de andere fietsers of weggebruikers op het fietspad en mag ze nooit in gevaar brengen.

Waar rijden als er geen fietspad is?

 
 • Rechts op de rijbaan.
 • Binnen de bebouwde kom mag je met twee naast elkaar rijden, behalve wanneer tegenliggers niet kunnen kruisen.
 • Buiten de bebouwde moeten tegenliggers altijd kunnen kruisen als je per twee rijdt (anders moet je achter elkaar rijden) én je moet ook achter elkaar rijden als een voertuig achter je nadert.

Hoe herken je een fietspad?

1. Verkeersbord fietspad
2. Verkeersbord fiets-/voetpad
3. Wegmarkeringen: evenwijdige witte onderbroken strepen

Let op! Geen fietspad: speedpedelecs verboden

Het onderstaande bord is geen aanduiding voor een fietspad. Het lijkt erop en zorgt soms voor verwarring, maar het staat bij een pad dat is voorbehouden voor fietsers en voetgangers. Voetgangers en fietsers moeten het wel verplicht gebruiken als ze dit verkeersbord zien staan, maar ze mogen er door elkaar rijden en stappen. Om die reden zijn speedpedelecs er verboden.

Pad voorbehouden voor voetgangers en fietsers

Onderborden: uitgezonderd / verplicht / verboden speedpedelecs "P"

 • Witte onderborden onder een verkeersbord veranderen de betekenis voor bepaalde voertuigcategorieën.
 • Het kan gaan om uitzonderingen, verplichtingen of verboden.
 • Op deze witte onderborden wordt een speedpedelec gesymboliseerd met een afbeelding van een bromfiets+ letter "P".

Specifieke plaatsen: fietszone, woonerf, speelstraat, enzovoort

Fietszone

Speedpedelecs mogen in een fietszone:

 • over de hele breedte van de rijbaan rijden, als het een eenrichtingsstraat is (net zoals fietsers).
 • de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.
 • andere fietsers, speedpedelecs of motorvoertuigen inhalen.
 • maximaal 30 km/u rijden (zoals alle bestuurders).

Bestuurders van motorvoertuigen (bv. auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bromfietsen klasse A en B) mogen de fietsers en speedpedelecs NIET inhalen in een fietszone. Maar omgekeerd geldt dat dus niet. Speedpedelecs mogen wél gemotoriseerde voertuigen inhalen. Dat mag alleen links en als het veilig kan.

Weg voorbehouden voor…

 • Vierkante blauwe aanwijzingsborden met symbolen van weggebruikers, duiden wegen aan die voorbehouden zijn voor deze weggebruikers.
 • Alleen wanneer op deze borden het symbool van de bromfiets met de letter P onder staat, mag je met je speedpedelec op deze wegen rijden. 
 • De snelheidslimiet geldt er voor alle bestuurders, dus ook voor speedpedelecs, maximaal 30 km/u.

Plaats voorbehouden voor fietsers en voetgangers

 • Bij deze verkeersborden moeten fietsers en voetgangers verplicht gebruik maken van het deel van de weg waar het bord staat.
 • Ze mogen zich door elkaar begeven.
 • Voetgangers hoeven geen voorrang te verlenen aan fietsers (in tegenstelling tot op een fietspad).
 • Speedpedelecs mogen hier NIET rijden.

Voetgangerszone

 • In een voetgangerszone mogen geen speedpedelecs rijden.

Plaats waar fietsers en speedpedelecs door het rood mogen

     

 • De twee bovenstaande borden zijn van toepassing voor fietsers en bestuurders van speedpedelecs.

Uitgezonderd plaatselijk verkeer

 • Zie je een verkeersbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' bij het begin van een straat, dan mag je er met je speedpedelec niet doorrijden. In tegenstelling tot gewone (elektrische) fietsen, bakfietsen of voortbewegingstoestellen.
 • Tenzij je in de straat woont of er moet zijn om iemand te bezoeken bijvoorbeeld, dan mag het wel, want dan ben je 'plaatselijk verkeer'.

(Woon)erf

 • De maximumsnelheid in een (woon)erf is 20 km/u, ook voor (elektrische) fietsers en speedpedelecs!
 • In een (woon)erf mogen de voetgangers over de hele breedte van de weg lopen of op straat spelen.
 • Als bestuurder mag je voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen.
 • Als het nodig is moet je stoppen.
 • Je moet dubbel voorzichtig zijn ten opzichte van kinderen.

Schoolstraat

 • In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs.
 • Met je speedpedelec moet je stapvoets rijden, de doorgang vrij laten voor de voetgangers en fietsers. Hen voorrang verlenen en stoppen indien nodig. Uiteraard mag je er ook geen voetgangers en fietsers in gevaar brengen of hinderen.

Speelstraat

 • Door een speelstraat mag je nooit rijden met je speedpedelec.
 • Wil je er toch passeren, dan stap je af. Met je fiets aan de hand word je gelijkgesteld met een voetganger. Voetgangers mogen wel door een speelstraat stappen.

Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?  Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen? 
Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?  Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen? 
Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?  Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen? 
Mag je met je speedpedelec op het jaagpad fietsen?
Lees meer