Header

Specifieke plaatsen: speedpedelec wel of niet toegelaten?

Fietsstraat

Speedpedelecs mogen in een fietsstraat:

 • over de hele breedte van de rijbaan rijden, als het een eenrichtingsstraat is (net zoals fietsers).
 • de volledige rechterrijstrook/-helft innemen, als het om een straat met verkeer in beide richtingen gaat.
 • andere fietsers inhalen (motorvoertuigen mogen dat niet!).
 • maximaal 30 km/u rijden (zoals alle bestuurders).

Bestuurders van motorvoertuigen (bv. auto’s, bestelwagens, vrachtwagens, bromfietsen klasse A en B) mogen de fietsers en speedpedelecs NIET inhalen in een fietsstraat.

Weg voorbehouden voor…

 • Vierkante blauwe aanwijzingsborden met symbolen van weggebruikers, duiden wegen aan die voorbehouden zijn voor deze weggebruikers.
 • Alleen wanneer op deze borden het symbool van de bromfiets met de letter P onder staat, mag je met je speedpedelec op deze wegen rijden. 
 • De snelheidslimiet geldt er voor alle bestuurders, dus ook voor speedpedelecs, maximaal 30 km/u.

Plaats voorbehouden voor fietsers en voetgangers

 • Bij deze verkeersborden moeten fietsers en voetgangers verplicht gebruik maken van het deel van de weg waar het bord staat.
 • Ze mogen zich door elkaar begeven.
 • Voetgangers hoeven geen voorrang te verlenen aan fietsers (in tegenstelling tot op een fietspad).
 • Speedpedelecs mogen hier NIET rijden.

Voetgangerszone

 • In een voetgangerszone mogen geen speedpedelecs rijden.

Plaats waar fietsers door het rood mogen

   

 • De twee bovenstaande borden zijn van toepassing voor fietsers en bestuurders van speedpedelecs.

Uitgezonderd plaatselijk verkeer

 • Zie je een verkeersbord 'uitgezonderd plaatselijk verkeer' bij het begin van een straat, dan mag je er met je speedpedelec niet doorrijden. In tegenstelling tot gewone (elektrische) fietsen, bakfietsen of voortbewegingstoestellen.
 • Tenzij je in de straat woont of er moet zijn om iemand te bezoeken bijvoorbeeld, dan mag het wel, want dan ben je 'plaatselijk verkeer'.

(Woon)erf

 • De maximumsnelheid in een (woon)erf is 20 km/u, ook voor (elektrische) fietsers en speedpedelecs!
 • In een (woon)erf mogen de voetgangers over de hele breedte van de weg lopen of op straat spelen.
 • Als bestuurder mag je voetgangers niet in gevaar brengen of hinderen.
 • Als het nodig is moet je stoppen.
 • Je moet dubbel voorzichtig zijn ten opzichte van kinderen.

Schoolstraat

 • In schoolstraten is de openbare weg voorbehouden voor voetgangers, fietsers en speedpedelecs.
 • Met je speedpedelec moet je stapvoets rijden, de doorgang vrij laten voor de voetgangers en fietsers. Hen voorrang verlenen en stoppen indien nodig. Uiteraard mag je er ook geen voetgangers en fietsers in gevaar brengen of hinderen.

Speelstraat

 • Door een speelstraat mag je nooit rijden met je speedpedelec.
 • Wil je er toch passeren, dan stap je af. Met je fiets aan de hand word je gelijkgesteld met een voetganger. Voetgangers mogen wel door een speelstraat stappen.

Jaagpad

Jaagpaden zijn private dienstwegen voor de waterwegbeheerders.

 • Met je speedpedelec mag je enkel op een jaagpad rijden als dat op het blauwe onderbord staat aangegeven (symbool bromfiets + P).
 • Op een jaagpad is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/u.
 • De plaatselijke signalisatie heeft altijd voorrang op een eventuele jaagpadtoelating. Zo kan het verkeer op het jaagpad tijdelijk of definitief worden omgeleid voor  los- of laadactiviteiten aan de kaaimuren of sporadisch zelfs afgesloten worden, bijvoorbeeld voor de organisatie van een evenement.
 • In de bebouwde kom, op kruispunten, op de sluiswallen en in bochten met een slechte zichtbaarheid, is de maximaal toegelaten snelheid 10 km/u
 • De algemene snelheidsregels voor alle weggebruikers zijn ook op jaagpaden van toepassing.

Bron en foto: www.vlaamsewaterweg.be/jaagpaden